top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podmínky půjčení obytného vozu, karavanu
Minimální věk nájemce a osob řídících obytný vůz je 22 let
Minimální praxe v řízení vozidel nejméně 2 roky
Pro zapůjčení obytného vozu nebo karavanu je nutné předložit platný řidičský průkaz skupiny B a
platný doklad totožnosti (OP nebo pas)
Pronajatý vůz smí řídit (karavan táhnout za vozidlem) pouze nájemce, nebo osoba uvedená v
nájemní smlouvě; v případě řízení jinými osobami než je nájemce, nájemce plně odpovídá za
způsobené škody; je dobré zvážit svěření řízení vozidla/karavanu jiné osobě
V případě pronájmu karavanu si nájemce odpovídá sám za součet celkové hmotnosti soupravy
tažného vozidla a karavanu z důvodu jeho způsobilosti k řízení této soupravy
Minimální doba pronájmu jsou 3 dny, u karavanu 5 dnů.
Při předčasném ukončení pronájmu obytného vozu se nájemné nevrací
V obytném voze nebo karavanu je přísný zákaz kouření

Zákaz veškerých úprav na obytném voze a karavanu, včetně polepování, šroubování, vrtání

Předání a vrácení obytného vozu, karavanu
Obytný vůz/karavan se předává i vrací v čistém stavu (exterier i interier)
Obytný vůz se předává s plnou nádrží pohonných hmot (Nafta/Diesel)
Nájemce obytný vůz/karavan vrací ve stavu, v jakém jej převzal, s plně natankovanou nádrží
pohonných hmot a vyprázdněnou toaletní nádrží WC. Nájemce je povinen před předáním
Dopravního prostředku zajistit jeho vyčištění a umytí, a to včetně WC. Nepředá-li Nájemce Dopravní
prostředek ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, popř. Předá-li
Dopravní prostředek nevyčištěný, neumytý, nebo s nedotankovanou nádrží pohonných hmot či s
nevyprázdněnou toaletní nádrží WC, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve Kč
5.000,- Kč za vyprázdnění.
Voda a plyn se nedoplňuje
Obytný vůz/karavan nájemce přebírá od 10h ráno prvního dne půjčení
Obytný vůz/karavan nájemce vrací do 17h posledního dne půjčení
Převzetí vozidla/karavanu a seznámení se s zařízením a obsluhou trvá cca 40 – 60 min, stejně jako
převzetí a kontrola obytného vozu/karavanu od nájemce, je nutno s touhle dobou počítat
Při použití zařízení z výbavy (hasicí přístroj, lékárnička) je nutno zakoupit nové nebo se hodnota
odečte z kauce

Platební podmínky
Záloha 30% z celkové částky pronájmu je splatná do 5 dnů od rezervace, doklad o zaplacení bude
zaslán emailem, případně poštou
Doplatek nájemného se platí nejpozději 30 dnů před převzetím vozu/karavanu
Před zapůjčením obytného vozu/karavanu požadujeme vratnou kauci 25.000 Kč
K ceně půjčovného je účtován jednorázový servisní poplatek ve výši 1.500 Kč vč. DPH (doumytí a
finální čištění vozu, doplnění vody, výměna plynových lahví, doplnění chemikálií do WC, kontrola
vozidla/karavanu). Neplatí se v případě půjčení nad 7 dnů.

Sankce
Za ztrátu klíčů od vozidla/karavanu, osvědčení o registraci vozidla/karavanu, zelené karty, servisní
knížky nebo ostatní dokumentace (pojištění) účtujeme smluvní poplatek 6.000,- Kč za každou
ztracenou položku

Při nadměrném znečištění vozu/karavanu účtujeme smluvní poplatek až 5.000,- Kč
V případě pozdějšího vrácení vozu/karavanu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtujeme smluvní
pokutu ve výši až 10.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení
Při jakémkoliv poškození na autě nebo karavanu a jejich vybavení a interiéru vozu bude cena opravy
odečtena z kauce

Storno podmínky
Při odstoupení 60 dnů a více před zapůjčením činí odstupné 20% ceny nájemného
Při odstoupení 50 až 59 dnů před zapůjčením činí odstupné 30% ceny nájemného
Při odstoupení 30 až 49 dnů před zapůjčením činí odstupné 50% ceny nájemného
Při odstoupení 15 až 29 dnů před zapůjčením činí odstupné 80% ceny nájemného
Při odstoupení 8 až 14 dnů před zapůjčením činí odstupné 90% ceny nájemného
Při odstoupení 7 dnů a méně před zapůjčením nebo v den zapůjčení, činí odstupné 100% ceny
nájemného

Pojištění, nehody a poruchy
Obytný vůz/karavan je havarijně pojištěn, spoluúčast 10% a ve stejném rozsahu se odpovědnost
přenáší na nájemce
Pojištění platí ve všech státech Evropy mimo Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie
Při poškození obytného vozu/karavanu nebo ztrátě části interiéru nelze havarijní pojištění uplatnit,
případná škoda se uplatňuje z vratné kauce
Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv havárii a škodu na vozidle nebo karavanu telefonicky
přímo pronajímateli, non-stop
Při každé nehodě či neoprávněném vniknutí je nájemce povinen přivolat policii a požadovat od ní
potvrzení o zápisu události-nehodě a ve vlastním zájmu pořídit nákres a fotografie nehody a
poškození vozu nebo karavanu
V případě nehody je vždy nutné získat identifikační údaje druhého účastníka nehody, zelenou kartu a
vyplnit i podepsat euroformulář pro zápis nehody (je ve výbavě vozidla)
Veškeré opravy i nákup náhradních dílů je možné realizovat pouze se souhlasem pronajímatele
Případné opravy je nutné provádět pouze v autorizovaném servise. Záznam o opravě je potřeba
nechat zapsat do servisní knížky (je ve výbavě vozidla)
V případě poruchy nebo nehody je k dispozici 24h asistenční služba; po domluvě s možností
náhradního ubytování

GDPR
V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES tímto Pronajímatel informuje zájemce, že zájemcem poskytnuté
osobní údaje odeslané v poptávkovém formuláři nebo v následné smlouvě na pronájem vozidla(dále
jen „osobní údaje“) zpracovává jakožto správce osobních údajů výlučně z důvodu a pro účely plnění
této smlouvy, případně pro účely plnění návazných smluv a transakcí (např. Případné plnění pojištění
apod.). Tyto osobní údaje nejsou Pronajímatelem poskytovány třetím stranám s výjimkou jejich
předání smluvním partnerům Pronajímatele, jež mu poskytují služby související s uzavřením a
plněním této smlouvy (pojištění, zprostředkovatelské služby, právní služby, účetní služby,
financování atd.).

bottom of page